Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Uw Rechten

Reglementen
Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement, zijn van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Privacy
Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychiater verwezen heeft. Als u niet wenst dat met uw verwijzer wordt overlegd dan dient u dit expliciet aan te geven waarna dat niet zal gebeuren.

Uw ziektekostenverzekering of het Zorgkantoor krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zgn ZPM-registratie (dit is een wettelijke verplichting), maar nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken. 

Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren dan uw verwijzer, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Uw huisarts en uw verwijzer worden door ons geïnformeerd aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling. Als u niet wilt dat deze voor de gezondheidszorg noodzakelijke informatie wordt verstrekt dan moet u dit uitdrukkelijk bij uw behandelaar  kenbaar maken.


Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.

Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht.

Informatie geven
Alleen nadat u daar mondeling of schriftelijk toestemming voor hebt gegeven, kunnen we informatie over u aan derden geven. Echter gegevens uit uw dossier kunnen worden verstrekt aan andere medische hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging, voor kwaliteitsdoeleinden zoals een kwaliteitsvisitatie door de wetenschappelijke beroepsvereniging, of voor intercollegiale toetsing..
Let op:  Zonder tegenbericht ga ik er van uit dat ik de huisarts en de verwijzer (als dat de huisarts niet is) autonoom kan berichten over mijn bevindingen en daarmee ook kan overleggen.
Zonder tegenbericht ga ik er ook vanuit dat ik uw gegevens beschikbaar kan stellen voor de ZPM-registratie van het AKWA (alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, dat is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut). Zie voor meer informatie https://akwaggz.nl/Inzage, kopie- en vernietigingsrecht
U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij uw gegevens beschikbaar kunnen stellen voor de ZPM-registratie van het akwa (alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg dat is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut). Zie voor meer informatie https://akwaggz.nl/

Geschillen
We doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen bij het oplossen van uw problemen. Desondanks kan het gebeuren dat er verschil van mening of onvrede ontstaat over uw behandeling. Bij geschillen en conflicten verzoeken we u deze eerst met ons te bespreken. Leidt dat niet tot overeenstemming dan kunt u zich vervolgens wenden tot de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in ´s-Hertogenbosch e.o. of de onafhankelijke geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De NVvP heeft een klachtenfunctionaris die u kan helpen. Het reglement van de klachtenfunctionaris en hoe de geschillencommissie te bereiken vindt u hier.
Wij zijn onderworpen aan de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in ´s-Hertogenbosch e.o.
Indien gewenst zal uw behandelaar u het klachtenreglement ter beschikking stellen en u het adres van de geschillen- of klachtencommissie geven.
U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het Tuchtrecht.