Home
Regios & behandelaren
Oss
Rosmalen
Informatie praktijkvoering
Guido Wetzer
Remko Lingsma
Frank Feijen
Juan Bouwmans
Marijke Lenders
Maria van Genugten
Henk-Jan Aarts
Marion Wiethoff
s-Hertogenbosch
Zaltbommel/Bommelerwaard
Vught
Uden-Veghel
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Clinten onderzoek
Verwijzers
Emotionally Focused Therapy
E-consult


Informatie praktijkvoering

U wordt behandeld in de praktijk van G.Wetzer en dat betekent dat u altijd een beroep op ons kunt blijven doen. Ook bij verwijzing voor een deel van de behandeling naar een andere therapeut binnen of buiten Psyraad.

De procedure van aanmelding.
Achtereenvolgens worden hier beschreven: de aanmelding, de intake, de indicatie, de behandeling zelf, wachttijden en afmelden.

de aanmelding:
In principe wordt u door uw huisarts of bedrijfsarts verwezen. U meldt zich telefonisch aan bij J.A.Kool. Ik maak met u een afspraak. Soms is er dan een kleine wachttijd.
In een of meerdere gesprekken wordt uw hulpvraag door ons beoordeeld en wordt u een behandelingsvoorstel gedaan. U kunt met een advies terugverwezen worden naar de huisarts; u kunt naar andere hulpverleners binnen of buiten Psyraad worden doorverwezen. Veelal zullen wij u adviseren u door onszelf te laten behandelen.

de intakefase:
In een of enkele gesprekken zal G.Wetzer proberen een beeld te vormen van de mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten. Aan het einde van deze onderzoeksfase zullen wij onze indruk en eventuele conclusies met u bespreken.
Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie, maar ook over uw verleden. Een combinatie van factoren is vaak verantwoordelijk voor het ontstaan van uw problemen. Nader psychodiagnostisch en/of lichamelijk onderzoek kan deel uitmaken van dit onderzoek.

de indicatiestelling
Na dit gesprek of gesprekken zal G.Wetzer u een behandeladvies geven of terugverwijzen naar uw verwijzer, al of niet met een advies.
Mocht u het niet eens zijn met het behandeladvies, dan heeft u de mogelijkheid van een second opinion bij een andere psychiater.

de behandeling zelf
Een behandelaar in het netwerk van Psyraad of G.Wetzer zelf zal u dan in behandeling nemen.
Vooraf wordt met u gesproken over:

  • de behandelingsvorm
  • de inhoud en de duur
  • eventuele medicijnen
  • evaluatiemomenten e.d.

Uw behandelaar is altijd bereid uw vragen over behandelingsvorm, duur van de behandeling, frequentie van de afspraken, toekomstverwachtingen, medicatie (effect ervan, verwachte bijwerkingen, alternatieven) en uw rechten en plichten uit te leggen. Over medicatie en een aantal ziektebeelden is tevens een brochure aanwezig.
Uw huisarts ontvangt hierover bericht (tenzij u dit expliciet aangeeft). Desgewenst kunt u een kopie krijgen van het verslag.
Het behandelingsvoorstel dat G.Wetzer u gedaan heeft, zal achteraf in een Psyraad-overleg worden beoordeeld worden, uiteraard gebeurt dat anoniem. Hierdoor wordt de kwaliteit van de gedane behandelvoorstellen bewaakt. Langdurige behandelingen worden eveneens op deze wijze gedurende de behandeling op hun kwaliteit getoetst.
Het stoppen van uw behandeling zal in onderling overleg tussen u en uw behandelaar plaats vinden.

Behandelplan
Uw actieve inzet bij het formuleren van het behandelplan is van het grootste belang. U kunt het best uw doelstelling voor de therapie in zo concreet mogelijke termen opschrijven. Als u somber bent, kunt u beter zeggen: Ik wil van mijn somberte af., dan Ik wil gelukkig worden. Of als u angstig bent: Ik wil weer boodschappen kunnen doen., in plaats van Ik wil van mijn angsten af. Het behandelplan komt altijd in overleg met u tot stand. Een behandeling waar u het niet mee eens bent, kan niet starten. U dient mondeling (of schriftelijk) in te stemmen met uw behandelplan voordat dit kan worden uitgevoerd.

Afspraken
Bij het maken van de nieuwe afspraken voor de daarop volgende periode zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met uw mogelijkheden. Als u voorkeuren hebt voor bepaalde tijden, dan horen wij dat graag.

Spoed en vakanties
Als u met spoed een psychiatrisch consult nodig hebt en bij Psyraad in behandeling bent, kunt u uw psychiater bereiken op zijn GSM-nummer. Zie daarvoor de informatie bij de betreffende psychiater.
Als u ons daar niet kunt bereiken, dan dient u zich --uitsluitend bij spoed-- tot uw huisarts, of, buiten kantooruren de huisartsenpost (0900-8860), te wenden. De dienstdoende huisarts kan ons via andere GSM-nummers bereiken.
Mocht u voorzien dat er zich acute problemen gaan voordoen dan zullen wij, in overleg met u, afspraken maken over spoedconsulten bij collega psychiaters of psychotherapeuten binnen Psyraad. Dit is vooral van belang in de vakantieperiodes. Tijdens vakanties wordt onderlinge waarneming geregeld. Hierover wordt u door uw psychiater op de hoogte gebracht.

Afzeggen
Afspraken dienen tenminste 24 uur (n werkdag) tevoren te worden afgezegd.
Voor meer informatie verwijs ik u naar uw verzekeringsmaatschappij. De overige leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.

Kosten
De kosten van de behandeling worden door uw zorgverzekeringsmaatschappij vergoed met uitzondering van het wettelijk eigen risico. Voor behandelingen die in 2012 zijn gestart dient u ook nog een eigen bijdrage GGZ van 200 te betalen. De vergoeding van uw behandeling wordt geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (dbcs). Dit zijn eenheden die bestaan uit de tijd die aan uw behandeling is besteed (inclusief al het benodigde overleg en de administratie) en waar een vastgestelde vergoeding tegenover staat. Zie ook www.veranderingenindezorg.nl en onder Home van deze website.

Aarzel niet
Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen over uw problemen, uw behandeling of de praktijkvoering. Ik hoor ook graag uw kritiek.


Laatste wijziging op 2 December 2012